Melkevei_mars_2019_22364620 (1)

Tilvenning og tilknytning

Tilvenning og tilknytning

Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, som ser barnet og kan møte hvert barn på deres behov og modningsnivå. I barnehagen er de voksne bevisst sin rolle i møte med hvert enkelt barn for å gi dem de riktige rammene for en god utvikling og trygg tilknytning.

Tilknytning handler om trygghet og nærhet til de voksne barnet har rundt seg, men også like mye om å hjelpe barnet med vanskelige følelser og å støtte dem i sin lek, utforsking og selvstendighet. Dette henger tett sammen. Barn må vær trygge for å tørre å utforske verden. En god tilknytningsrelasjon reduserer barnets stressnivå. En trygg relasjon er avgjørende for barnets psykologiske utvikling og opplevelsen av seg selv som et sosialt individ.

Barns tilknytning til de voksne de har rundt seg danner derfor en svært viktig ramme for hele deres utvikling.

Tilvenningsperioden i barnehagen omfatter den første tiden i barnehagen. Barnet møter en helt ny hverdag, med andre rutiner, ukjente omgivelser og barn og voksne de ikke kjenner. Tilknytningen barnet får til tilvenningspersonen er helt avgjørende og ytterst viktig for at barnet skal få en god opplevelse av barnehagelivet.

Forskning viser at barn søker trygghet i det som er kjent fra tidligere erfaringer. Med utgangspunkt i å skape felles erfaringer bruker vi grenseobjekter som fungerer som brobygger mellom barnehagen og hjemmet. Et objekt barnet, foreldrene og barnehagen er sammen om. På foreldremøtet for nye foreldre på forsommeren, informeres det om vår tilvennings- og tilknytningspedagogikk.  Dette er viktig for at foreldrene skal se sammenheng og mening i hvordan vi pedagogisk arbeider, for at deres barn skal få det aller beste utgangspunktet for en trygg og god utvikling og opplevelse i barnehagetiden. På besøksdagen før sommeren vil barnet få låne med seg en figur hjem. Dette er en av figurene i Babblerene, som vil være et sentralt tema den første tiden i barnehagen. Denne kan foreldrene og barnet ha med seg gjennom sommeren og ta den med tilbake på oppstarts dagen i barnehagen.  Denne figuren brukes aktivt i tilvenningsperioden. Babblerene vil barnet se på bilder, kjenne igjen i figurer, i aktiviteter og i rommene i barnehagen gjennom tilvenningsperioden.   Barnet vil kunne kjenne igjen noe i en ellers ukjent verden, som det jo er å begynne i barnehagen. (Babblerne vil også være et verktøy for tidlig språkstimulering.)

Tilvenningspersonen er den voksne som tar imot og som har ansvar for at barnet (og foreldrene) skal bli trygt i tilvenningsperioden. I tilvenningsperioden er det i første omgang tilknytningsrelasjonen til tilvenningspersonen som står sentralt. Senere i tilvenningsperioden jobber vi med barnets inntreden i barnegruppen og at barnet skal blir kjent med de voksne på avdelingen. Tilvenningspersonen som tar imot dere, skal stå for trygghet og nærhet, og hjelper barnet til å fungere sammen med de andre barna og voksne.