Word Art

Språk,kommunikasjon og samspill

Språk, kommunikasjon og samspill 

Hvorfor satsning på språk 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Språket er viktig i lek og sosialt samspill med andre barn. Det å ha utviklet et rikt språk er svært viktig for mennesker generelt og derfor ser vi viktigheten av å gi barn god stimulering så tidlig som mulig. Barna gjør seg forstått og blir mer selvstendig jo rikere språk de har. Med å bygge opp ett rikt språk, øker de mulighetene for samhandling med andre. Vi bruker språket for å kunne danne vennskap, samarbeid og konfliktløsning. Det å ha et godt muntlig språk legger også et avgjørende grunnlag for senere lese- og skriveopplæring. 

Det er den voksne som har ansvaret for å legge til rette for og stimulere til språkutvikling. Språklig utvikling er avhengig av å få en følelsesmessig trygghet hvor hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett og møtt på gode måter av voksne. For å oppnå dette blir og voksen-barn relasjonen av stor betydning. En relasjon som den voksne er 100% ansvarlig for.  

Hvordan jobber vi med språkstimulering hos oss  

Hverdagen i barnehagen skal være preget av et språkstimulerende miljø. Ett miljø som legger til rette for lytting, samtale og lek med lyd, rim og rytme for alle barn. I enhver situasjon i barnehagen benytter vi språket. «Å snakke på» de aller minste barna klærne under påkledning, å benevne gjenstander som vi bruker i samlingsstund, legge opp til samtale og dialog rundt måltidet eller vi tuller med og leker oss med ord når vi sitter i minibussen på vei til tur. Eller i leken, som er en sentral arena for utvikling av språk. Barna lærer mens de leker. Dette er hverdagssituasjoner som byr på uendelige muligheter for språkstimulering, som vi skal gripe og benytte oss av.  

Å styrke språkmiljøet innebærer tiltak som omfatter alle barn i barnehagen så vel som innsatsen rettet mot enkeltbarn. Det pedagogiske miljøet er viktig for språkarbeidet, da en allmennpedagogisk tilnærming til barns språkkompetanse kommer alle til gode. For å møte enkeltbarn som trenger en ekstra tilrettelegging, har vi valgt å jobbe med språkstimulerende tiltak i smågrupper. Verktøyet vi har valgt å bruke i disse gruppene er Språklek. Vi har grupper med 3-4 barn og vi legger opp til konkrete og strukturerte økter. Språklig glede og større bevissthet om språket vårt gjennom lek er vårt hovedfokus. Vi voksne er med som gode språkmodeller og samspillspartnere. Da alle barn er ulike i sin utvikling og behovene kan endre seg fra uke til uke, er det viktig at den voksne følger tett opp, endrer og legger til rette for dette. Barna skal lyttes til, og de skal være med å medvirke på hvordan og hva som skjer i gruppene.  

Språklek går over ti uker, men ut ifra at utvikling, behov og barnas egen ønsker varierer, er sannsynligheten for at vi går over disse ukene, stor. Vi ønsker ikke å gå for fort frem, men legge opp til kontinuerlige og faste økter. 

Barnehagen har fått økonomisk tilskudd for å drive med språklig tilrettelegging og gjennomføre dette ukentlig. Dette bidrar til at vi kan ta ut grupper, legge til rette for og drive språkarbeid systematisk over tid.  

 Mål 

 Mål for barna: 

  • Barna i Utforskeren Kanvas-barnehage utvikler språk og kommunikasjon i tråd med sine muligheter. 

Delmål: 

  • Barna skal lære og erfare å sette ord på å uttrykke egne følelser, ønsker og erfaringer. 
  • Barna skal få førstehåndserfaringer med hverdagens ord og begreper. 

 

Mål for personalet: 

  • Personalet i Utforskeren Kanvas – barnehage er sensitive voksne som kommuniserer godt med alle barn. 
  • Personalet sørger for at alle barna får oppleve gode samspillsituasjoner hver dag. 
  • Personalet skal holde seg oppdatert på ulike arbeidsmåter for god språkstimulering i barnehagen for alle / det enkelte barnet.