Word Art

Språk,kommunikasjon og samspill

Språk og kommunikasjon er samhandling mellom mennesker, både verbalt og non-verbalt.

Det å kunne uttrykke seg, forstå og bli forstått er viktig for alle mennesker, barn som voksne.

Vi bruker språket for å skape kontakt og forståelse av hverandre.

Vi bruker språket for å kunne danne vennskap, samarbeid og konfliktløsning. Det er en sterk og viktig kompetanse når barnet sier: ”Jeg er så sint på deg”, i stedet for å eks slå eller bite. Det å ha et godt muntlig språk legger også et avgjørende grunnlag for senere lese- og skriveopplæring.

Språk er ikke bare ord, men også lyder, gester og kroppsspråk. I arbeid med de minste barna, og med barn som ikke snakker norsk, vil det å tolke disse signalene være en viktig del av barnas første språklæring. Det å møte omgivelser som ønsker å forstå og gjøre seg forstått er en grunnpilar i alt språkarbeid. Etter hvert som barna inngår i meningsfylte samspill med bruk av norske ord, vil det norske språket utvikle seg. En generell pekepinn på utvikling av et nytt språk er at det tar 1-2 år å utvikle et godt hverdagsspråk, og 4-7 år å utvikle språk som redskap for tenkning.

En viktig forutsetning for utvikling av et godt annet språk at morsmålet er godt. Vi oppfordrer derfor alle flerspråklige barn til å snakke sitt morsmål hjemme.

Vi har et tett samarbeid med Kommunen rundt barn som har utfordringer med utviklingen av språk og kommunikasjon. Vi innhenter samtykke fra foreldre til videre kartlegging av TRAS. I Utforskeren er alle barnehagelærere kjent med språkartleggingsverktøyet TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling).

Ved store språkvansker er det en del av barnehagens oppdrag å delta i alternative og supplerende måter å kommunisere på.

Mål for barna:

  • Barna skal lære og erfare å sette ord på å uttrykke egne følelser, ønsker og erfaringer
  • Barn i Utforskeren kanvas- barnehage skal få rike førstehånderfaringer med hverdagens ord og begreper

 

Mål for personalet:

  • Ansatte i Utforskeren Kanvas- barnehage skal kontinuerlig reflektere og være bevisste i forhold til barnehagen som språkstimuleringsarena for alle barn
  • Ansatte i Utforskeren kanvas- barnehage skal holde seg oppdatert på ulike arbeidsmåter for god språkstimulering i barnehagen for alle/ det enkelte barnet.